1993-2005

SASO 1993 – 2005
Da SASO i 1993 havde 30 års jubilæum, gik både Bue Lund Nielsen og J. P. Sørensen af som henholdsvis dirigent og formand. Begge havde de hver især og tilsammen ydet en kolossal indsats i løbet af disse 30 år og sikret orkestrets udvikling, trivsel og ikke mindst fortsatte eksistens i kritiske perioder, hvor medlemsafgang ellers kunne have truet med opløsning.

Jubilæet blev historisk helt nøjagtigt fejret i februar med en eftermiddagskoncert i Bregnbjergskolens aula, hvor bl.a. Mendelssohns violinkoncert stod på programmet med den unge Morten Ryelund Sørensen som solist.

Efter koncerten, som altså efter Bue Lund Nielsens eget ønske blev hans sidste som dirigent for SASO, blev der holdt en stor jubilæumsfest med middag på Damende i Haderslev.

Bue blev i første omgang afløst af den relativt nytiltrådte koncertmester i Sønderjyllands symfoniorkester Trond Sæverud, som ved en koncert i juni samme år spillede violinkoncerten af Tjajkovskij og Romancen af Johan Svendsen med Morten Ryelund som dirigent. Trond var sideløbende med sin koncermestervirksomhed i tiltagende grad på rejse rundt i verden som solist, så vi nåede kun at have ham som dirigent i kortere tid, hvorefter den anden koncertmester i SSO Karsten Dalsgaard Madsen overtog dirigenthvervet, som han varetog indtil 2006, i perioder afløst af klarinettisten Hans Jørgen Leth Hansen, som blev orkestrets blæserinstruktør efter Jørgen Frederiksen.Denne havde tilbudt sin assistance adskillige år før dirigent- og formandsskiftet. Begge blæserinstruktører havde en særdeles gavnlig effekt på blæsernes klang og især intonation.

På tilsvarende vis profiterede orkestrets strygere af, at Bues afløser var stryger. Karsten formåede med sine strygertekniske anvisninger kombineret med sin store musikalitet at hente præstationer ud af orkestret, som man ikke havde troet mulige. Med Karsten spillede vi i årenes løb mange symfoniske værker (Beethoven, Schubert, Mendelssohn, Schumann, Berwald, Brahms, César Franck, Borodin, Tjajkovskij og Dvorak), og i kraft af hans venskabelige forbindelser til mange tjekkiske musikere havde vi i flere tilfælde
ekstraordinært fremragende solister til vore koncerter: Gabriela Demeterová (Beethovens violinkoncert), Michaela Fukačová (Dvoráks cellokoncert), Bohumila Jedličková (Schumanns klaverkoncert), Evzen Rattay (Tjajkovskijs Rokokkovariationer og Dvoraks Rondo for cello og orkester) og Marta LibalovX, Karstens tidligere hustru (Wieniawskis 2. violinkoncert).

Orkestret vedligeholdt under Karsten næsten årligt en mangeårig tradition med nytårskoncerter, bl.a. i Haderslev og Jels, men også enkelte syd for grænsen. I et par år i træk havde orkestret med SASOs mangeårige koncertmester (og kasserer med formidabel økonomisk sans og overblik), Peter Seeberg, som primus motor den dristighed at forhandle en fordelagtig aftale på plads og henlægge nytårskoncerten til Sønderjyllandshallen i Aabenraa. Det gik hen og blev en så enorm publikumsucces, at Sønderjyllands Symfoniorkester “stjal” ideen og dermed overflødiggjorde yderligere anstrengelser på den front fra SASOs side. Peter Seeberg døde desværre pludseligt og alt for tidligt i 1998 og efterlod SASO med et stort
savn.

Da SASO nærmede sig sit 40 års jubilæum, blev der på initiativ fra koncertmesteren i bratschgruppen,Karlo Christensen, bestilt et nyt værk til uropførelse ved 40 års jubilæumskoncerten hos komponisten Søren Hyldgaard, en basunkoncert, som solobasunisten i Radiosymfoniorkestret, Jesper Juul Sørensen, skulle opføre.

SAMARBEJDE MED KOR
SASO har i årenes løb samarbejdet med flere kor: Sønderjysk Kor (bl.a. Carl Nielsens “Fynsk Forår”), Haderslev Lærerkor (Brahmsʼ Schicksalslied), Ulkebølkoret (Vivaldis Gloria) og Kolding Mandskor (Bruckners kantate “Helgoland”).

Ved koncerten med sidstnævnte, som Hans Jørgen Leth Hansen dirigerede, tegnede koret og SASO sig for intet mindre end den vistnok første opførelse nogensinde i Danmark af dette sjældent spillede værk fra komponistens allerseneste periode. Opførelsen blev registreret af det internationale Brucknerselskab i Wien og meddelt på tryk i selskabets årsberetning.

SASO FLYTTER FRA VOJENS TIL AABENRAA
Da orkestret blev grundlagt med først Over Jerstal, sidenhen Vojens som prøvelokalitet, rekrutteredes medlemmerne naturligt fra områder af Syd- og Sønderjylland med Vojens som centrum. Den geografiske sammensætning af orkestret udviklede sig imidlertid i årenes løb således, at det mest optimale centrum efterhånden flyttede sig længere mod sydøst, nærmere bestemt til Aabenraa. Desuden var den hidtil gode akustik i Bregnbjergskolens aula i de seneste år blevet forringet og uinspirerende tør efter en isoleringsrenovering. Bestyrelsen tog efter formandsskiftet derfor fat på at undersøge de lokalemæssige muligheder i Aabenraa. Med mellemkomst af en af orkestrets kontrabassister, Peter von der Osten og stor
imødekommenhed fra daværende rektor på det tyske gymnasium, Jürgen Nissen, faldt valget på gymnasiets akustisk fremragende aula, hvor orkestret fortsat holder prøve den dag idag.

SASO og SMS
I 1994, 1995 og 1999 foretog en stor del af SASOs medlemmer rejser med bus til Jena, hvor vi spillede sammen med universitetsorkestret der. Baggrunden herfor og anledningen hertil er følgende:
Gisela Clausen, som i en årrække sammen med sin mand Andreas spillede med i SASO, etablerede efter nogle års forberedelse i 1988 et amatørsymfoniorkesterstævne (Sønderjyllands Musikstævne) på Idrætsskolen i Sønderborg. Med Thomas Jensen og siden Flemming Vistisen som dirigent samledes hvert år en weekend i marts amatørmusikere fra hele landet for at indstudere og opføre et større symfonisk værk.

Til stævnet i 1993 havde vi været så ambitiøse at programsætte Bruckners 4. symfoni. Da tilmeldingsfristen udløb i december, var vi så langt fra at kunne besætte et fuldt symfoniorkester, at vi alvorligt måtte overveje en aflysning. I mit julebrev til en ven og kollega på universitetet i Jena spurgte jeg, nærmest halvt i
spøg, om han ikke kunne spørge i universitetsorkestret om der var nogen, som havde lyst til at komme til Sønderborg og spille Bruckner fra fredag aften til søndag eftermiddag midt i marts. Få dage efter modtagelsen af mit brev ringede min bekendt mig op med besked om, at flere medlemmer af
universitetsorkestret gerne ville komme. Stævnet var dermed sikret. Deltagerne fra Jena blev på turen ledsaget af deres dirigent, Universitjtsmusikdirektor Sebastian Krahnert, som var mere end nysgerrig efter med egne ører og øjne at opleve et amatørmusikalsk projekt, som han på forhånd ville have afskrevet som en helt overambitiøs umulighed. Sebastian blev imidlertid så begejstret for stævnets forløb og atmosfære, at han det følgende år arrangerede et tilsvarende stævne med Brahmsʼ 4. og Gades Ossianouverture på programmet, hvortil SASOs medlemmer blev inviteret. Disse to orkesterstævner blev starten på en lang række årlige stævner, hvor Sønderborgstævnet desværre måtte indstilles i 2008, fordi
Idrætshøjskolen ikke kunne huse os mere og andre erstatningslokaliteter var langt mindre attraktive, mens stævnet i Jena, sidenhen Sondershausen, stadig finder sted hvert år og fortsat rekrutterer talrige amatørmusikere fra nær og fjern.

Kendskabet til stævnerne i både Jena og Sønderborg bredte sig i årenes løb i amatørmusikerkredse som ringe i vandet, både nord og især syd for grænsen. I Sønderborg havde vi deltagere fra store dele af Tyskland, enkelte endog så langt fra som München.

Da jeg fra og med stævnet i 1998 overtog formandsposten i SMS efter Gisela Clausen, blev SASO og SMS administrativt lagt sammen, omend med hver sin skarpt adskilte økonomi. SASOs mangeårige sekretær, Magnus Lorentzen, varetog i SMSs sammenhæng både sekretær- og kassererfunktionen og ydede her en ganske enorm indsats. I kraft af bl.a. fondstilskud havde stævnerne en særdeles tilfredsstillende økonomi, og det ville have været relativt nemt at fortsætte stævnerækken, hvis vi ikke var blevet “forvist” fra Idrætshøjskolen.

Sidste stævne i 2008 sluttede med et pænt overskud, som i en årrække henstod for det tilfælde, at nogen skulle få mod på at genoplive institutionen. Da det ikke var tilfældet blev SMS efter generalforsamlingsbeslutning administrativt nedlagt og det hvilende overskud overført til dækning af nogle af udgifterne i forbindelse med SASOs 50 års jubilæumsfest.